主页 > 学文 > 诸葛亮【出师表】全文拼音|译文|赏析

诸葛亮【出师表】全文拼音|译文|赏析

诸葛亮 学文 2020年09月05日
chū shī biǎo zhū gě liàng 
 出师 表 诸葛 亮
chén liàng yán : xiān dì chuàng yè wèi bàn ,ér zhōng dào bēng cú ;
臣 亮言:先帝 创 业未半 ,而 中道 崩殂 ;
jīn tiān xià sān fēn ,yì zhōu pí bì ,cǐ chéng wēi jí cún wáng zhī qiū yě 。
今 天下 三分,益州疲弊 ,此 诚危急存 亡之秋也 。
rán shì wèi zhī chén bù xiè yú nèi ;zhōng zhì zhī shì ,wàng shēn yú wài zhě : gài zhuī xiān dì zhī shū ,yù ,yù bào zhī yú bì xià yě 。
然侍卫之 臣 ,不懈于内;忠志之士,忘 身于外者:盖 追 先帝之殊 遇,欲报之于陛下也。
chéng yí kāi zhāng shèng tīng ,yǐ guāng xiān dì yí  dé ,huī hóng zhì shì zhī qì ;
诚宜开 张 圣 听 ,以 光 先帝遗德,恢 弘志士之气 ;
bù yí wàng zì fěi bó ,yǐn yù shī yì ,yǐ sāi zhōng jiàn  zhī lù yě 。
不宜妄自菲薄 ,引喻失义 ,以塞 忠 谏 之路也。
gōng zhōng fǔ zhōng ,jù wéi yī tǐ ;zhì fá zāng pǐ ,bù yí yì tóng :
宫 中府 中 ,俱为一体 ;陟罚臧否 ,不宜异同:

 ruò yǒu zuò  jiān fàn kē ,jí wéi zhōng shàn zhě ,yí fù yǒu sī ,lùn qí xíng shǎng ,yǐ zhāo bì xià  píng míng zhī zhì ;
若有作奸 犯科 ,及为 忠 善者 ,宜付有司 ,论其刑 赏 ,以昭陛下平 明之治 ;
bù yí piān sī ,shǐ nèi wài yì fǎ yě 。
不宜偏私 ,使内外异法也 。
shì zhōng 、shì láng guō  yōu zhī 、fèi yī 、dǒng yǔn děng ,cǐ jiē liáng shí ,zhì lǜ zhōng chún ,shì yǐ xiān  dì jiǎn bá yǐ yí bì xià :
侍 中 、侍 郎郭攸之、费祎、董允 等 ,此皆 良实 ,志虑 忠 纯 ,是以先帝简拔以遗陛下:
 yú yǐ wéi gōng zhōng zhī shì ,shì wú dà xiǎo ,xī yǐ zī  zhī ,rán hòu shī xíng ,bì děi bì bǔ quē lòu ,yǒu suǒ guǎng yì 。
愚以为 宫 中之事 ,事无大小 ,悉以咨之,然后施 行 ,必得裨补阙漏 ,有所 广益。
jiāng jūn xiàng chǒng , xìng xíng shū jūn ,xiǎo chàng jūn shì ,
将军 向 宠 ,性 行淑均,晓 畅军事 ,
shì yòng zhī yú xī rì ,xiān dì chēng zhī  yuē “néng ”,
试 用之于昔日,先帝 称之曰“ 能”,
shì yǐ zhòng yì jǔ chǒng wéi dū : yú yǐ wéi yíng zhōng zhī shì ,shì  wú dà xiǎo ,xī yǐ zī zhī ,
是以 众议举 宠为督:愚以为 营 中之事 ,事 无大小 ,悉以咨之 ,
bì néng shǐ háng zhèn hé mù ,yōu liè de suǒ yě 。
必能使 行 阵和睦 ,优劣得所也。
qīn xián chén ,yuǎn xiǎo rén ,cǐ xiān hàn suǒ yǐ xīng lóng yě ;

亲 贤 臣,远 小人 ,此先汉所以兴 隆也 ;
qīn xiǎo rén ,yuǎn  xián chén ,cǐ hòu hàn suǒ yǐ qīng tuí yě 。
亲 小人,远贤 臣 ,此后汉所以倾颓也。
xiān dì zài shí ,měi yǔ chén lùn cǐ shì wèi cháng bù tàn xī tòng hèn yú huán 、líng yě !
先帝在时 ,每与臣论此事 ,未 尝不叹息痛恨于桓、灵也 !
shì zhōng 、shàng shū 、zhǎng shǐ ,cān jūn ,cǐ xī zhēn liàng sǐ jié zhī chén yě , 
侍 中、尚书、长史 、参军 ,此悉贞 亮死节之 臣也,
yuàn bì xià qīn zhī 、xìn zhī ,zé 、 hàn shì zhī lóng ,kě jì rì ér dài yě 。
愿陛下亲之 、信之 ,则汉室之 隆 ,可计日而待也。
chén běn bù yī ,gōng gēng nán yáng ,gǒu quán xìng mìng yú luàn shì ,bù qiú wén 
 dá yú zhū hóu 。 
臣本布衣,躬 耕南 阳 ,苟 全 性 命于乱世 ,不求闻达于诸侯。
xiān dì bù yǐ chén bēi bǐ ,wěi zì wǎng qū ,sān gù chén yú cǎo lú  zhī zhōng ,
先帝不以臣卑鄙 ,猥自枉屈 ,三顾臣于草庐之中,
zī chén yǐ dāng shì zhī shì ,yóu shì gǎn jī ,suì xǔ xiān dì yǐ qū chí 
咨臣以当世之事 ,由是感激 ,遂许先帝以驱驰 。
hòu zhí qīng fù ,shòu rèn yú bài jūn zhī jì ,fèng mìng yú wēi nàn zhī jiān :
后值 倾覆,受任于败军之际,奉 命于危难之 间:
ěr lái èr shí yǒu yì nián yǐ 
尔 来二十有一年矣。
xiān dì zhī chén jǐn shèn ,gù lín bēng jì chén yǐ dà shì yě 。
先帝知 臣谨 慎 ,故临 崩寄臣以大事也。

shòu mìng yǐ lái sù yè yōu tàn ,kǒng fù tuō bù xiào ,yǐ shāng xiān dì zhī míng ;
受 命以来  ,夙夜忧叹,恐付托不效 ,以 伤 先帝之 明 ;
gù wǔ yuè dù lú , shēn rù bù máo 。
故五月渡泸,深 入不毛 。
jīn nán fāng yǐ dìng ,jiá bīng yǐ zú ,dāng jiǎng lǜ sān jūn ,běi dìng zhōng yuán ,
今南 方已定 ,甲 兵已足,当 奖率三军 ,北 定 中 原 ,
shù jié nú dùn ,rǎng chú jiān xiōng ,xīng fù hàn shì ,hái yú jiù dū :
庶竭驽钝,攘除 奸 凶,兴复汉室 ,还于旧 都:
 cǐ chén suǒ yǐ bào xiān dì ér zhōng bì xià zhī zhí fèn yě 。
此臣所以报 先帝而 忠陛下之职分也 。
zhì yú zhēn zhuó  sǔn yì ,jìn jìn zhōng yán ,zé yōu zhī 、yī 、yǔn děng zhī rèn yě 。 
至于斟 酌损益,进尽 忠言 ,则攸之 、祎 、允 等之任也。
yuàn bì xià tuō chén yǐ tǎo zéi xīng fù zhī xiào ,bù xiào zé zhì chén zhī zuì ,
愿陛下托 臣以讨贼 兴复之 效 ,不效则治 臣之罪,
yǐ gào xiān dì zhī líng ;ruò wú xīng dé zhī yán ,zé zé yōu zhī 、yī 、yǔn děng zhī 
 màn ,yǐ zhāng qí jiù 。
以告 先帝之 灵 ;若无兴德之言 ,则责攸之 、祎 、允 等之慢,以 彰其咎 。
bì xià yì yí zì móu ,yǐ zī zōu shàn dào ,chá nà yǎ yán ,shēn  zhuī xiān dì yí zhào 。
陛下亦宜自谋 ,以谘诹 善道 ,察纳雅言,深追 先帝遗诏。
chén bù shèng shòu ēn gǎn jī !jīn dāng yuǎn lí ,lín biǎo tì qì ,bù zhī suǒ yún 。 
臣不 胜 受恩感激 !今 当 远离 ,临 表涕 泣,不知所云。
 
译文对照:

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲敝,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义以塞忠谏之路也。

先帝开创的大业未完成一半却中途去世了。现在天下分为三国,指蜀汉国力薄弱,处境艰难。这确实是国家危急存亡的时期啊。不过宫廷里侍从护卫的官员不懈怠,战场上忠诚有志的将士们奋不顾身,大概是他们追念先帝对他们的特别的知遇之恩(作战的原因),想要报答在陛下您身上。(陛下)你实在应该扩大圣明的听闻,来发扬光大先帝遗留下来的美德,振奋有远大志向的人的志气,不应当随便看轻自己,说不恰当的话,以致于堵塞人们忠心地进行规劝的言路。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

皇宫中和朝廷里的大臣,本都是一个整体,奖惩功过,不应有所不同。如有作恶违法的人,或行为忠善的人,都应该交给主管官吏评定对他们的惩奖,以显示陛下处理国事的公正严明,而不应当有偏袒和私心,使宫内和朝廷奖罚方法不同。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人,都是善良诚实、心志忠贞纯洁的人,他们的志向和心思忠诚无二。因此先帝选拔他们留给陛下。我认为宫中之事,无论事情大小,都拿来跟他商讨,这样以后再去实施,一定能够弥补缺点和疏漏之处。得到更多的好处。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

将军向宠,性格和品行善良公正,精通军事,从前任用时,先帝称赞他很有才能,因此众人商议推举他做中部督。我认为禁军营中的事,都拿来跟他商讨,就一定能使军队团结一心,不同才能的人各得其所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

亲近贤臣,疏远小人,这是前汉所以兴盛的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉之所以衰败的原因。先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,未尝不叹息而痛恨桓帝、灵帝时期的腐败。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞善良、守节不逾的大臣,望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的复兴,就指日可待了。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

我本来是平民,在南阳亲自耕田,在乱世中苟且保全性命,不奢求在诸侯之中出名。先帝不因为我身份卑微,屈尊下驾来看我,三次去我的茅庐拜访我,征询我对时局大事的意见,我因此十分感动,就答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受任务,形势危急之时奉命出使,从这以来二十一年了。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

先帝知道我做事小心谨慎,所以临终时把国家大事托付给我。接受遗命以来,我日夜忧虑叹息,只怕先帝托付给我的大任不能实现,以致损伤先帝的知人之明,所以我五月渡过泸水,深入到人烟稀少的地方。现在南方已经平定,兵员装备已经充足,应当激励将领士兵,平定中原,希望用尽我平庸的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,兴复汉室的任务托付给我,返还旧都.这是我用以报答先帝尽忠陛下的职责。至于处理事务,斟酌情理,毫无保留地贡献忠言,那是郭攸之、费祎、董允的责任。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏,臣不胜受恩感激。

希望陛下能够把讨伐曹魏,兴复汉室的任务托付给我,若不能完成,就治我的罪,(从而)用来告慰先帝的在天之灵。如果没有振兴圣德的建议,那就责备郭攸之、费祎、董允等人的怠慢。来揭示他们的过失;陛下也应自行谋划,毫无保留地进献忠诚的建议,采纳正确的言论,深切追念先帝临终留下的教诲。我感激不尽。

今当远离,表涕零,不知所言。

今天(我)将要告别陛下远行了,面对这份奏表禁不住热泪纵横,也不知说了些什么。出师表赏析  《出师表》以恳切的言辞,针对当时的局势,反复劝勉刘禅要继承先主刘备的遗志,开张圣听,赏罚严明,亲贤远佞,以完成“兴复汉室”的大业,表现了诸葛亮“北定中原”的坚强意志和对蜀汉忠贞不二的品格。

  三国鼎立形势形成后,中原的曹魏实力最强,蜀汉的实力最弱。诸葛亮辅佐刘备建立了巩固的统治地区,有了政治斗争的立脚点。为了“北定中原”,“兴复汉室”,诸葛亮一方面率兵亲征中原;另一方面对内政提出积极建议,主张“开张圣听”、赏罚严明、谨慎用人。他的这些主张是针对当时蜀汉统治的时弊而发的。做为一个政治家,能够分析、认识社会现实,并有针对性地提出医治方法,表现了他的政治才能。由这里我们也可以看到,诸葛亮辅佐刘备、刘禅,并不完全是出于回报刘备“三顾”的恩遇,而是为了实现自己的“恢复汉室”的政治抱负。他忧心国事,鞠躬尽瘁的忠忱,正是他实现其政治抱负的表现。这是历史上的政治家诸葛亮的可贵之处。

  诸葛亮的政治抱负是有着很大的阶级局限的。这首先表现在他的“兴复汉室”的政治理想上。东汉统治者对人民进行残酷的剥削和压迫,才激起广大农民阶级的反抗和斗争,最后形成各地军阀称雄割据的斗争形势。诸葛亮不顾这种现实,强调“兴复汉室”,这正是他的封建正统思想的表现。在诸葛亮看来,只要最高明统治者是个姓刘的,就可以天下太平,这是历史唯心主义。

  文章共分两大部分。第一部分(先帝创业未半……可计日而可待也)包括五个自然段。文章分析了“天下三分,益州疲弊”的形势,并据此提出了改革时弊,励精图治的建议。对形势的分析,是他提出建议的基础。虽然话不多,却很重要。接着提出了对内政的建议:第一项建议是“开张圣听”,作者指出,蜀汉的形势虽然“危急存亡”,但先帝所遗老臣中,“侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外”,只要能“开张圣听”,就可以发挥这些人的积极作用,巩固、发展蜀汉政权。第二项建议是赏罚严明,“宫中府中,俱为一体”。第三项建议是“亲贤臣,远小人”,因为“此先汉所以兴隆也”;而“亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”。这条建议,是汉室兴衰的历史经验的总结。

  第二部分(臣本布衣……不知所言)包括四个自然段。文章叙述了作者二十年来以身许国的经过,表露出作者勤于国事,鞠躬尽瘁的一片忠忱;以使后主体念创业的艰难,从而发愤图强,振兴蜀汉天下。在叙述二十年的经历之后,作者又讲到刘备对他的嘱托和他自己受托的心情,表示了自己出师北伐的决心,最后再次嘱咐后主要“自谋”、要“察纳雅言”,“深追先帝遗诏”,表现了作者临出征时,对后主的无限依恋。

  由于此文是奏章,内容是诸葛亮出师伐魏前向刘禅陈述意见,提出修明政治的主张,因此全文以议论为主。由于诸葛亮要让刘禅知道创业的艰难,激励他立志完成先帝未竟的大业,因而文中兼叙了自己的身世和追随先帝的原因以及以身许国的经过。又由于诸葛亮对刘氏父子无限忠诚,披肝沥胆相待,因而言词充满着殷切期望之情。全文既晓之以理,又动之以情。具体地说,前部分重在晓之以理,后部分重在动之以情。总的是以议论为主,融以叙事和抒情。全篇文字从作者肺腑中流出,析理透辟,真情充溢,感人至深。

  此文的语言最显著的特点是率直质朴,表现恳切忠贞的感情。前人特别指出在六百余字的篇幅里,先后十三次提及“先帝”,七次提到“陛下”。“报先帝”“忠陛下”思想贯穿全文,处处不忘先帝“遗德”“遗诏”,处处为后主着想,期望他成就先帝未竟的“兴复汉室”的大业。全文既不借助于华丽的辞藻,又不引用古老的典故,每句话不失臣子的身份,也切合长辈的口吻。清朝丘维屏说“武侯在国,目睹后主听用嬖昵小人,或难于进言,或言之不省,借出师时叮咛痛切言之,明白剀切中,百转千回,尽去《离骚》幽隐诡幻之迹而得其情。”屈原是在遭谗毁、被放逐的处境中写出《离骚》的,因而采取幽隐诡幻的表现手法。诸葛亮处境跟屈原正相反,但《出师表》感情充沛的特点和所表达的忠君爱国之情却是一脉相通的,率直质朴的语言形式是和文章的思想内容统一的。此文多以四字句行文,还有一些整齐工稳的排比对偶句式,如“侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外”、“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”、“受任于败军之际,奉命于危难之间”,体现了东汉末年骈体文开始兴起的时代风尚。此文有大量合成词,是出于诸葛亮的首创,不少词经诸葛亮的提炼,后来都用为成语,如“妄自菲薄”“引喻失义”“作奸犯科”“苟全性命”“斟酌损益”“感激涕零”“不知所云(言)”等。

点击下载:出师表


 

标签: 诸葛亮   拼音