主页 > 学文 > 『楚辞●九章●抽思』原文带拼音

『楚辞●九章●抽思』原文带拼音

屈原 学文 2020年08月14日

chōu sī

抽思


xīn yù yù zhī yōu sī xī ,dú yǒng tàn hū zēng shāng 。

心郁郁之忧思兮,独永叹乎增伤。

sī jiǎn chǎn zhī bú shì xī ,màn zāo yè zhī fāng zhǎng 。

思蹇产之不释兮,曼遭夜之方长。

bēi qiū fēng zhī dòng róng xī ,hé huí jí zhī fú fú 。

悲秋风之动容兮,何回极之浮浮。

shù wéi sūn zhī duō nù xī ,shāng yú xīn zhī yōu yōu 。

数惟荪之多怒兮,伤余心之忧忧。

yuàn yáo qǐ ér héng bēn xī ,lǎn mín yóu yǐ zì zhèn 。

愿摇起而横奔兮,览民尤以自镇。

jié wēi qíng yǐ chén cí xī ,jiǎo yǐ yí fū měi rén 。

结微情以陈词兮,矫以遗夫美人。

xī jun yǔ wǒ chéng yán xī ,yuē huáng hūn yǐ wéi qī 。

昔君与我诚言兮,曰黄昏以为期。

qiāng zhōng dào ér huí pàn xī ,fǎn jì yǒu cǐ tā zhì 。

羌中道而回畔兮,反既有此他志。

jiāo wú yǐ qí měi hǎo xī ,lǎn yú yǐ qí xiū kuā 。

憍吾以其美好兮,览余以其修姱。

yǔ yú yán ér bú xìn xī ,gài wéi yú ér zào nù 。

与余言而不信兮,盖为余而造怒。

yuàn chéng jiān ér zì chá xī ,xīn zhèn dào ér bú gǎn 。

愿承閒而自察兮,心震悼而不敢。

bēi yí yóu ér jì jìn xī ,xīn dá shāng zhī dàn dàn 。

悲夷犹而冀进兮,心怛伤之憺憺。

zī lì qíng yǐ chén cí xī ,sūn xiáng lóng ér bú wén 。

兹历情以陈辞兮,荪详聋而不闻。

gù qiē rén zhī bú mèi xī ,zhòng guǒ yǐ wǒ wéi huàn 。

固切人之不媚兮,众果以我为患。

chū wú suǒ chén zhī gěng zhe xī ,qǐ zhì jīn qí yōng wáng ?

初吾所陈之耿著兮,岂至今其庸亡?

hé dú lè sī zhī jiǎn jiǎn xī ?yuàn sūn měi zhī kě guāng 。

何独乐斯之謇謇兮?愿荪美之可光。

wàng sān wáng yǐ wéi xiàng xī ,zhǐ péng xián yǐ wéi yí 。

望三王以为像兮,指彭咸以为仪。

fū hé jí ér bú zhì xī ,gù yuǎn wén ér nán kuī 。

夫何极而不至兮,故远闻而难亏。

shàn bú yóu wài lái xī ,míng bú kě yǐ xū zuò 。

善不由外来兮,名不可以虚作。

shú wú shī ér yǒu bào xī ,shú bú shí ér yǒu huò ?

孰无施而有报兮,孰不实而有获?

shǎo gē yuē :

少歌曰:

yǔ měi rén chōu sī xī ,bìng rì yè ér wú zhèng 。

与美人抽思兮,并日夜而无正。

jiāo wú yǐ qí měi hǎo xī ,áo zhèn cí ér bú tīng 。

憍吾以其美好兮,敖朕辞而不听。

chàng yuē :yǒu niǎo zì nán xī ,lái jí hàn běi 。

倡曰:有鸟自南兮,来集汉北。

hǎo kuā jiā lì xī ,pàn dú chù cǐ yì yù 。

好姱佳丽兮,牉独处此异域。

qióng qióng dú ér bú qún xī ,yòu wú liáng méi zài qí cè 。

惸茕独而不群兮,又无良媒在其侧。

dào zhuó yuǎn ér rì wàng xī ,yuàn zì shēn ér bú dé 。

道卓远而日忘兮,愿自申而不得。

wàng běi shān ér liú tì xī ,lín liú shuǐ ér tài xī 。

望北山而流涕兮,临流水而太息。

wàng mèng xià zhī duǎn yè xī ,hé huì míng zhī ruò suì ?

望孟夏之短夜兮,何晦明之若岁?

wéi yǐng lù zhī liáo yuǎn xī ,hún yī xī ér jiǔ shì 。

惟郢路之辽远兮,魂一夕而九逝。

céng bú zhī lù zhī qǔ zhí xī ,nán zhǐ yuè yǔ liè xīng 。

曾不知路之曲直兮,南指月与列星。

yuàn jìng shì ér wèi dé xī ,hún shí lù zhī yíng yíng 。

愿径逝而未得兮,魂识路之营营。

hé líng hún zhī xìn zhí xī ,rén zhī xīn bú yǔ wú xīn tóng !

何灵魂之信直兮,人之心不与吾心同!

lǐ ruò ér méi bú tōng xī ,shàng bú zhī yú zhī cóng róng 。

理弱而媒不通兮,尚不知余之从容。

luàn yuē :

乱曰:

zhǎng lài tuān liú ,sù jiāng tán xī 。

长濑湍流,溯江潭兮。

kuáng gù nán háng ,liáo yǐ yú xīn xī 。

狂顾南行,聊以娱心兮。

zhěn shí wǎi wéi ,jiǎn wú yuàn xī 。

轸石崴嵬,蹇吾愿兮。

chāo huí zhì dù ,háng yǐn jìn xī 。

超回志度,行隐进兮。

dī huái yí yóu ,xiǔ běi gū xī 。

低徊夷犹,宿北姑兮。

fán yuān mào róng ,shí pèi cú xī 。

烦冤瞀容,实沛徂兮。

chóu tàn kǔ shén ,líng yáo sī xī 。

愁叹苦神,灵遥思兮。

lù yuǎn chù yōu ,yòu wú háng méi xī 。

路远处幽,又无行媒兮。

dào sī zuò sòng ,liáo yǐ zì jiù xī 。

道思作颂,聊以自救兮。

yōu xīn bú suí ,sī yán shuí gào xī 。

忧心不遂,斯言谁告兮。

标签: 九章   楚辞   原文   拼音   屈原