主页 > 学文 > 『楚辞●九章●思美人』原文带拼音

『楚辞●九章●思美人』原文带拼音

屈原 学文 2020年08月14日

sī měi rén

思美人


sī měi rén xī ,lǎn tì ér zhù yí 。

思美人兮,揽涕而竚眙。

méi jué lù zǔ xī ,yán bú kě jié ér yí 。

媒绝路阻兮,言不可结而诒。

jiǎn jiǎn zhī fán yuān xī ,xiàn zhì ér bú fā 。

蹇蹇之烦冤兮,陷滞而不发。

shēn dàn yǐ shū zhōng qíng xī ,zhì chén wǎn ér mò dá 。

申旦以舒中情兮,志沉菀而莫达。

yuàn jì yán yú fú yún xī ,yù fēng lóng ér bú jiāng 。

愿寄言于浮云兮,遇丰隆而不将。

yīn guī niǎo ér zhì cí xī ,qiāng xùn gāo ér nán dāng 。

因归鸟而致辞兮,羌迅高而难当。

gāo xīn zhī líng shèng xī ,zāo xuán niǎo ér zhì yí 。

高辛之灵盛兮,遭玄鸟而致诒。

yù biàn jiē yǐ cóng sú xī ,kuì yì chū ér qū zhì 。

欲变节以从俗兮,媿易初而屈志。

dú lì nián ér lí mǐn xī ,qiāng píng xīn yóu wèi huà 。

独历年而离愍兮,羌凭心犹未化。

níng yǐn mǐn ér shòu kǎo xī ,hé biàn yì zhī kě wéi !

宁隐闵而寿考兮,何变易之可为!

zhī qián zhé zhī bú suí xī ,wèi gǎi cǐ dù 。

知前辙之不遂兮,未改此度。

chē jì fù ér mǎ diān xī ,jiǎn dú huái cǐ yì lù 。

车既覆而马颠兮,蹇独怀此异路。

lè qí jì ér gèng jià xī ,zào fù wéi wǒ cāo zhī ,

勒骐骥而更驾兮,造父为我操之,

qiān qūn cì ér wù qū xī ,liáo jiǎ rì yǐ xū shì shí 。

迁逡次而勿驱兮,聊假日以须是时。

zhǐ bō zhǒng zhī xī wēi xī ,yǔ xūn huáng yǐ wéi qī 。

指嶓冢之西隈兮,与纁黄以为期。

kāi chūn fā suì xī ,bái rì chū zhī yōu yōu 。

开春发岁兮,白日出之悠悠。

wú jiāng dàng zhì ér yú lè xī ,zūn jiāng xià yǐ yú yōu 。

吾将荡志而愉乐兮,遵江夏以娱忧。

lǎn dà báo zhī fāng zhǐ xī ,qiān zhǎng zhōu zhī xiǔ mǎng 。

揽大薄之芳茝兮,搴长洲之宿莽。

xī wú bú jí gǔ rén xī ,wú shuí yǔ wán cǐ fāng cǎo ?

惜吾不及古人兮,吾谁与玩此芳草?

jiě biān báo yǔ zá cài xī ,bèi yǐ wéi jiāo pèi 。

解萹薄与杂菜兮,备以为交佩。

pèi bīn fēn yǐ liáo zhuǎn xī ,suí wěi jué ér lí yì 。

佩缤纷以缭转兮,遂萎绝而离异。

wú qiě chán huái yǐ yú yōu xī ,guān nán rén zhī biàn tài 。

吾且儃徊以娱忧兮,观南人之变态。

qiè kuài zài zhōng xīn xī ,yáng jué píng ér bú sì 。

窃快在中心兮,扬厥凭而不竢。

fāng yǔ zé qí zá róu xī ,qiāng fāng huá zì zhōng chū 。

芳与泽其杂糅兮,羌芳华自中出。

fēn yù yù qí yuǎn zhēng xī ,mǎn nèi ér wài yáng 。

纷郁郁其远蒸兮,满内而外扬。

qíng yǔ zhì xìn kě bǎo xī ,qiāng jū bì ér wén zhāng 。

情与质信可保兮,羌居蔽而闻章。

lìng bì lì yǐ wéi lǐ xī ,dàn jǔ zhǐ ér yuán mù 。

令薜荔以为理兮,惮举趾而缘木。

yīn fú róng ér wéi méi xī ,dàn qiān shang ér rú zú 。

因芙蓉而为媒兮,惮褰裳而濡足。

dēng gāo wú bú shuō xī ,rù xià wú bú néng 。

登高吾不说兮,入下吾不能。

gù zhèn xíng zhī bú fú xī ,rán róng yǔ ér hú yí 。

固朕形之不服兮,然容与而狐疑。

guǎng suí qián huà xī ,wèi gǎi cǐ dù yě 。

广遂前画兮,未改此度也。

mìng zé chù yōu wú jiāng bà xī ,yuàn jí bái rì zhī wèi mù yě 。

命则处幽吾将罢兮,愿及白日之未暮也。

dú qióng qióng ér nán háng xī ,sī péng xián zhī gù yě 。

独茕茕而南行兮,思彭咸之故也。

广告位
标签: 拼音   九章   楚辞   原文   屈原