主页 > 学文 > 『楚辞●九章●惜往日』原文带拼音

『楚辞●九章●惜往日』原文带拼音

屈原 学文 2020年08月14日

xī wǎng rì

惜往日


xī wǎng rì zhī céng xìn xī ,shòu mìng zhào yǐ zhāo shí 。

惜往日之曾信兮,受命诏以昭时。

fèng xiān gōng yǐ zhào xià xī ,míng fǎ dù zhī xián yí 。

奉先功以照下兮,明法度之嫌疑。

guó fù qiáng ér fǎ lì xī ,shǔ zhēn chén ér rì sì 。

国富强而法立兮,属贞臣而日竢。

mì mì shì zhī zǎi xīn xī ,suī guò shī yóu fú zhì 。

秘密事之载心兮,虽过失犹弗治。

xīn chún páng ér bú xiè xī ,zāo chán rén ér jí zhī 。

心纯庞而不泄兮,遭谗人而嫉之。

jun hán nù ér dài chén xī ,bú qīng chè qí rán fǒu 。

君含怒而待臣兮,不清澈其然否。

bì huì jun zhī cōng míng xī ,xū huò wù yòu yǐ qī 。

蔽晦君之聪明兮,虚惑误又以欺。

fú cān yàn yǐ kǎo shí xī ,yuǎn qiān chén ér fú sī 。

弗参验以考实兮,远迁臣而弗思。

xìn chán yú zhī hún zhuó xī ,shèng qì zhì ér guò zhī 。

信谗谀之浑浊兮,盛气志而过之。

hé zhēn chén zhī wú zuì xī ,bèi lí bàng ér jiàn yóu 。

何贞臣之无罪兮,被离谤而见尤。

cán guāng jǐng zhī chéng xìn xī ,shēn yōu yǐn ér bèi zhī 。

惭光景之诚信兮,身幽隐而备之。

lín yuán xiāng zhī xuán yuān xī ,suí zì rěn ér chén liú 。

临沅湘之玄渊兮,遂自忍而沉流。

zú méi shēn ér jué míng xī ,xī yōng jun zhī bú zhāo 。

卒没身而绝名兮,惜壅君之不昭。

jun wú dù ér fú chá xī ,shǐ fāng cǎo wéi sǒu yōu 。

君无度而弗察兮,使芳草为薮幽。

yān shū qíng ér chōu xìn xī ,tián sǐ wáng ér bú liáo 。

焉舒情而抽信兮,恬死亡而不聊。

dú zhàng yōng ér bì yǐn xī ,shǐ zhēn chén wéi wú yóu 。

独障壅而弊隐兮,使贞臣为无由。

wén bǎi lǐ zhī wéi lǔ xī ,yī yǐn pēng yú páo chú 。

闻百里之为虏兮,伊尹烹于庖厨。

lǚ wàng tú yú cháo gē xī ,níng qī gē ér fàn niú 。

吕望屠于朝歌兮,宁戚歌而饭牛。

bú féng tāng wǔ yǔ huán miù xī ,shì shú yún ér zhī zhī 。

不逢汤武与桓缪兮,世孰云而知之。

wú xìn chán ér fú wèi xī ,zǐ xū sǐ ér hòu yōu 。

吴信谗而弗味兮,子胥死而后忧。

jiè zǐ zhōng ér lì kū xī ,wén jun wù ér zhuī qiú 。

介子忠而立枯兮,文君寤而追求。

fēng jiè shān ér wéi zhī jìn xī ,bào dà dé zhī yōu yóu 。

封介山而为之禁兮,报大德之优游。

sī jiǔ gù zhī qīn shēn xī ,yīn gǎo sù ér kū zhī 。

思久故之亲身兮,因缟素而哭之。

huò zhōng xìn ér sǐ jiē xī ,huò yí màn ér bú yí 。

或忠信而死节兮,或訑谩而不疑。

fú shěng chá ér àn shí xī ,tīng chán rén zhī xū cí 。

弗省察而按实兮,听谗人之虚辞。

fāng yǔ zé qí zá róu xī ,shú shēn dàn ér bié zhī ?

芳与泽其杂糅兮,孰申旦而别之?

hé fāng cǎo zhī zǎo yǎo xī ,wēi shuāng jiàng ér xià jiè 。

何芳草之早殀兮,微霜降而下戒。

liàng cōng bú míng ér bì yōng xī ,shǐ chán yú ér rì dé 。

谅聪不明而蔽壅兮,使谗谀而日得。

zì qián shì zhī jí xián xī ,wèi huì ruò qí bú kě pèi 。

自前世之嫉贤兮,谓蕙若其不可佩。

dù jiā yě zhī fēn fāng xī ,mó mǔ jiāo ér zì hǎo 。

妒佳冶之芬芳兮,嫫母姣而自好。

suī yǒu xī shī zhī měi róng xī ,chán dù rù yǐ zì dài 。

虽有西施之美容兮,谗妒入以自代。

yuàn chén qíng yǐ bái háng xī ,dé zuì guò zhī bú yì 。

愿陈情以白行兮,得罪过之不意。

qíng yuān jiàn zhī rì míng xī ,rú liè xiǔ zhī cuò zhì 。

情冤见之日明兮,如列宿之错置。

chéng qí jì ér chí chěng xī ,wú pèi xián ér zì zǎi ;

乘骐骥而驰骋兮,无辔衔而自载;

chéng fàn fú yǐ xià liú xī ,wú zhōu jí ér zì bèi 。

乘泛泭以下流兮,无舟楫而自备。

bèi fǎ dù ér xīn zhì xī ,pì yǔ cǐ qí wú yì 。

背法度而心治兮,辟与此其无异。

níng kè sǐ ér liú wáng xī ,kǒng huò yāng zhī yǒu zài 。

宁溘死而流亡兮,恐祸殃之有再。

bú bì cí ér fù yuān xī ,xī yōng jun zhī bú shí 。

不毕辞而赴渊兮,惜壅君之不识。

广告位
标签: 九章   屈原   拼音   原文   楚辞