主页 > 学文 > 『楚辞●九章●橘颂』原文带拼音

『楚辞●九章●橘颂』原文带拼音

屈原 学文 2020年08月14日

jú sòng

橘颂


hòu huáng jiā shù ,jú lái fú xī 。

后皇嘉树,橘徕服兮。

shòu mìng bú qiān ,shēng nán guó xī 。

受命不迁,生南国兮。

shēn gù nán xǐ ,gèng yī zhì xī 。

深固难徙,更壹志兮。

lǜ yè sù róng ,fēn qí kě xǐ xī 。

绿叶素荣,纷其可喜兮。

céng zhī yǎn jí ,yuán guǒ tuán xī 。

曾枝剡棘,圆果抟兮。

qīng huáng zá róu ,wén zhāng làn xī 。

青黄杂糅,文章烂兮。

jīng sè nèi bái ,lèi rèn dào xī 。

精色内白,类任道兮。

fēn wēn yí xiū ,kuā ér bú chǒu xī 。

纷緼宜修,姱而不丑兮。

jiē ěr yòu zhì ,yǒu yǐ yì xī 。

嗟尔幼志,有以异兮。

dú lì bú qiān ,qǐ bú kě xǐ xī ?

独立不迁,岂不可喜兮?

shēn gù nán xǐ ,kuò qí wú qiú xī 。

深固难徙,廓其无求兮。

sū shì dú lì ,héng ér bú liú xī 。

苏世独立,横而不流兮。

bì xīn zì shèn ,zhōng bú shī guò xī 。

闭心自慎,终不失过兮。

bǐng dé wú sī ,cān tiān dì xī 。

秉德无私,参天地兮。

yuàn suì bìng xiè ,yǔ zhǎng yǒu xī 。

愿岁并谢,与长友兮。

shū lí bú yín ,gěng qí yǒu lǐ xī 。

淑离不淫,梗其有理兮。

nián suì suī shǎo ,kě shī zhǎng xī 。

年岁虽少,可师长兮。

háng bǐ bó yí ,zhì yǐ wéi xiàng xī 。

行比伯夷,置以为像兮。

广告位
标签: 屈原   九章   楚辞   原文   拼音